Loading...

Over het project ROBUST

De kernvragen van ROBUST zijn:

  • Wat is het technische flexibiliteitspotentieel dat auto’s, zonnepanelen, warmtepompen en buurtbatterijen kunnen bieden om congestie te voorkomen en wat zijn toekomstige knelpunten?
  • Welke waarde ontstaat door het flex-potentieel en wat zijn handelingsperspectieven voor bedrijven, energiemaatschappijen en netbeheerders?
  • Wat zijn randvoorwaarden en eisen voor een succesvol flex-systeem? 
  • Wat is de effectiviteit van de verschillende oplossingsrichtingen voor toekomstige netcongestie (netverzwaring, tarieven, flex inkopen via marktplatformen en curtailment) voor de functies wonen, werken en mobiliteit?
  • Hoe werken de verschillende technische oplossingen voor flex samen in het toekomstig energiesysteem?    
  • Wat is de verwachte CO2-reductie en kosteneffectiviteit van de verschillende technische oplossingen?
  • Welke multidisciplinaire afspraken moeten worden gemaakt en hoe wordt op wijk-, stads- en landelijk niveau samengewerkt?
ROBUST levert een aanpak voor een flexibel elektriciteitssysteem en hoe dat op stadsregioniveau eruit kan zien. Rekenmodellen en de validatie hiervan zijn een centraal onderdeel van deze aanpak. Het is namelijk van belang om de effectiviteit en de effecten van mogelijke oplossingen door te rekenen in een robuust model.
Technisch is al veel mogelijk. Of een implementatie succesvol is, hangt ook af van hoe gebruikers er mee om gaan, hoe veilig de data zijn en of bestaand beleid en regelgeving aangepast moet worden. Ook deze aspecten worden meegenomen.

Een snel groeiende oplossing

In het Project FLEET zijn laadpalen steeds slimmer geworden door de inzet van een living lab van 200 publieke laadpalen in de gemeente Utrecht. FLEET kwam voort uit het project Smart Solar Charging. Smart Solar Charging helpt de energietransitie te versnellen, door de batterijen van auto’s in te zetten om vraag en aanbod van duurzame energie te matchen.

Als opvolger van Smart Solar Charging en FLEET zet het project een stap naar het gebruik van elektrische auto’s en batterijen op stadsregioniveau om netverzwaring te voorkomen. Auto’s en batterijen geven flexibiliteit, die ingezet kunnen worden om pieken en dalen in het elektriciteitsnet op te vangen. Daarnaast wordt kennisopbouw in een breder samenwerkingsverband opgezet om zo het pionieren in losse consortia te voorkomen en dankzij gezamenlijk ontwikkelde systemen en (inter)nationale protocollen – regiospecifieke flexibiliteitssystemen in Nederland te voorkomen.

Wat we willen bereiken