Loading...

Projectdoelen ROBUST

ROBUST werkt aan een integraal flexibiliteitssysteem op stadsregioniveau, om in steden steeds meer duurzame energie en elektrisch vervoer te faciliteren. Daarvoor is flexibiliteit beschikbaar vanuit flexbronnen zoals het slim en bidirectioneel laden van EV’s, stationaire batterijen, warmtepompen en warmteopslag. Afzonderlijke flexibiliteitssystemen op wijkniveau (voor de functies wonen, werken en mobiliteit) worden gecombineerd tot een integraal flexibiliteitssysteem op stadsregioniveau. Dit flexibiliteitssysteem draagt bij aan de transitie naar volledig duurzame opwek en duurzame mobiliteit met minimale maatschappelijke investeringen.

ROBUST wil:

  • Proof-of-principle leveren van een optimale verhouding tussen flexibiliteit en netverzwaring, gevalideerd op gedragsaspecten, dataveiligheid, leveringszekerheid, economische waarde, beleidsontwikkeling en juridische implicaties.
  • Proof-of-principle leveren van een flexibel elektriciteitsnet voor optimaal wonen, werken en mobiliteit op stadsniveau.
  • Pionierende innovatieclusters rond flexibiliteitssystemen in Utrecht en Arnhem verbinden.

ROBUST helpt:

  • De beheerders van onder andere batterijen, elektrische auto’s, zonnepanelen en warmtepompen om deze slim in te zetten voor een flexibel elektriciteitsnet.
  • Netbeheerders netverzwaring te voorkomen door een betere spreiding van de elektriciteitsvraag.
  • Programmaverantwoordelijken door een balans te houden tussen het gebruik en de opwek van elektriciteit.
  • Aanbieders van energiebronnen en consumenten door een betere afstemming tussen vraag en aanbod van elektriciteit.
  • Gemeentes door het voorkomen en spreiden van netverzwaring, zodat bijvoorbeeld minder extra onderstations in de steden geplaatst hoeven te worden en overlast door aanleg wordt verminderd.